ژورنال

یادداشت‌های زندگی روزمره و تلاش برای بهترین نسخه خود بودن

خبرنامه هفتگی ایمیلی برای مهندسین نرم‌افزار و مشارکت شما
ژورنال

خبرنامه هفتگی ایمیلی برای مهندسین نرم‌افزار و مشارکت شما

خبرنامه SoftwareTalks یک خبرنامه ایمیلی هفتگی است که به صورت اپن‌سورس روی گیت‌هاب قرار داره و شما هم در محتوای ارسالی هفتگی که مرتبط با مباحث توسعه نرم‌افزاره می‌تونید مشارکت داشته باشید